Hva er moderne feltpresttjeneste?

Da jeg første gang åpnet boken om kirkelig-miltære relasjoner i Norge gjennom 1000 år, ble jeg forbauset over å møte mitt navn allerede på side 22. Der referes det til min artikkel i tidskkriftet Pacem under tittelen "Feltpresttjenesten i historisk lys". Den ble tll for å gi et bilde av de kirkelige relasjoner som etter hvert førte til en feltpresttjeneste. Jeg finner grunn til å nevne i den sammenheng at i mitt opprinnelige manuskript nevner jeg at biskop Grimkjell etter det andre Mosterting i 1024, dro til Bremen for å få sin velsignelese av Biskopen av Hamburg-Bremen. Dette er utelatt i den trykte artikkel, uvisst av hvilken grunn. Dette er en helt avgjørende begivenhet som er dokumentert i flere eldre kilder, men utelatt av Snorre. Snorre hadde hadde et hovedformål med sin saga, nemlig å tegne et bilde av heltekongen. Snorre utelater å nevne stedet for det andre Mostertinget i 1024. Han nevner ikke mye om dette tinget, selv om det i eldre kilder som Ágrip og Odds saga er veldig viktig. Det viktigste er referert av Erik Gunnes i Cappelens "Norges historie" bind 2. Det forklarer hvorfor den berømte teksten kom inn i Gulatingsloven: "... vi skal vende oss mot aust og be til den Herre Krist ... " . Da dette skjedde var Kong Olav langt utenfor landets grenser. Det hadde heller ikke vært mulig å helgenkåre kong Olav på mindre enn et år, dersom ikke forbindelsen med Rom var i orden.